Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Op de aannemingsovereenkomst zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:


Betaling
De kosten van de werkzaamheden zullen nadien in rekening gebracht worden, welke
factuur na goedkeuring binnen 30 dagen voldaan zal worden.


Looptijd

De opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met het in acht
nemen van een opzegtermijn van drie maanden.


Materiaalverbruik

Zover zulks voor de uitvoering der werkzaamheden noodzakelijk is, zal het personeel
van de aannemer gratis gebruik mogen maken van energie en water.


Het is de aannemer of zijn personeel verboden voor de schoonmaak stoffen te
gebruiken, welke het houtwerk of de verf en de vloerbedekking aantasten.


Personeel
De aannemer verbindt zich zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van in alle
opzichten betrouwbaar personeel.


De aannemer en zijn personeel zijn gehouden zich te gedragen naar de
aanwijzingen van de opdrachtgever of de beheerder van het gebouw danwel diens
vertegenwoordiger.


Alle verplichtingen jegens het personeel van de aannemer, voortvloeiende uit de
wettelijke bepalingen of andere zaken, komen ten laste van de aannemer.


Ingeval van opheffing of faillissement van de aannemer heeft de opdrachtgever
het recht de overeenkomst te verbreken, zonder dat van de zijde van de aannemer
daardoor aanspraak op uitkering of enige vergoeding, in welke vorm ook, ontstaat.


Aansprakelijkheid

De aannemer verbindt zich de schade te vergoeden, welke door zijn personeel aan
het gebouw, de inventaris, het materiaal of aan de in het gebouw aanwezige personen


Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de O.S.B. standaardbepalingen van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij alle Kamers van Koophandel.


De standaardbepalingen zijn ter inzage en verkrijgbaar in ons bedrijf en bij de O.S.B.
of goederen wordt toegebracht of tengevolge van onvoorzichtigheid en nalatigheid zal
ontstaan.


Voor genoemde aansprakelijkheid is door de aannemer een verzekering afgesloten.
De materiële schade zal door de zorg en ten genoegen van de opdrachtgever voor
rekening van de aannemer worden hersteld.

 

contact

Om direct contact met ons
op te nemen, kunt u gebruik
maken van de volgende
contactgegevens:


Adres:
ATB Schoonmaak &  Bedrijfsdiensten
Herenweg 4
3991 DS Houten

E-mail: info@atbschoonmaak.nl
Fax: 030 - 265 81 84
GSM: 06 - 137 177 75

U kunt ons online contact formulier gebruiken om contact met ons op te nemen.

email